24.09.2009
medalioni
31, Tbilisi, Γεωργία • Medalioni


 • Ert-erti qalaqis ganapiras

 • Cxovrobda erti lamazi qali.

 • Silamazita da sikeklucita

 • Arvin iyo misi sadari.


 • Misi imedi da sixaruli

 • Iyo qmari da shvili,

 • Cxovrobda tkbilad tavis qmar shviltan

 • Cxovreba hqonda dzalian tkbili.


 • Shvils man daarqva saxeli rezo,

 • Gadaexada natloba didi

 • Da am natlobis shemdeg daedo

 • Rezos cxovrebas es mrude xidi..


 • Rezos mamama am natlobaze

 • Moipatija amaxanagebi

 • Mat shoris iyo tqmuli vajkaci,

 • Mis silamazit metad naqebi.


 • Lamazi tqmuli rezos dedasa

 • Gulshi cahujda,moxibla metad,

 • Qmartan mivida da sawamlavi

 • Gvinis bakalshi man gauria.


 • Swored am dgidan daiwyo misi

 • Araswor gzaze gzis ageba

 • Yovel sagamos zned gadaeqca

 • Vajkacistvis karis gageba


 • Wamoizarda patara rezo

 • Da ra gaigo man yvelaperi

 • Medzavi deda man miatova,

 • Medzav dedaze aigo xeli.


 • Gascilada dedas,

 • Gascilda ojaxs,

 • Iarags ando tavisi tavi.

 • Tertmeti weli hqonda arami.


 • Mtvare axali iyo chasuli

 • Gzaze gamochnda manqaanis shuqi

 • Mohqris manqana shiga sxedan

 • Rezos deda da lamazi turqi.


 • Uceb gaisma quxili topis

 • Da mdzgolsa gulma dauwyo dzgera,

 • Gadmoxta tyidan vigaca maikit

 • Da gacherebul avtos edzgera


 • ‘’xelebi magla’’-mshvidad warmostqva

 • Iarags cerit gauxsna guli.

 • Gaago kari da dauyvira;

 • ‘’tant gaixaddet,momecit puli!’’


 • Miigo pulic da tansacmelic

 • Kidev dzvirpasi gandzi mravali,

 • Bolos shenishna rom manqanashi

 • Ijda vigaca lamazi qali.

 • Tqven qalbatono dzirs gadmobrdzandit,

 • Unda chagikrat amagam gulshi!

 • Amxanags utxra;ha waiyvane

 • Da sheiyvane gamoqvabulshi.


 • Ra sheasrula rezos brdzaneba,

 • Turqma iyvira:’’rezo gicani!’’

 • Magram mas rezom agar acada

 • Da sheungria gulis picari.


 • Tvit gaswia mimartulebit

 • Sadac lamazi eguleboda.

 • Roca movida man dainaxa:

 • Turpa lamazi icremleboda.


 • Rijraji iyo,roca lamazma

 • Tant gaixada samosi tvisi

 • Da moeloda sawolshi rezos

 • Imistvis,risic is iyo girsi.


 • Ra daatkba rezo qaltan alersit

 • Shemoepara kart alioni,

 • Sinatlis shuqze lamazis gulze

 • Man dainaxa medalioni.


 • Medalionshi man sheamchnia

 • Koxtad chasmuli oqros surati,

 • Gadmoabruna medalioni

 • Ukan ki iyo surati tvisi.


 • Wamoxta rezo lomiivit zeze,

 • Sheyvira medzavs:mitxari,vin xar?

 • An eg surati medalionshi,

 • Tu gsurs sicocxle mitxar vin aris!


 • Nu swuuxar vajo,nu echvianob,

 • vici,shen chemi qmari ggonia,

 • Ara dzvirpaso medalionshi

 • Chemgan,wasuli chemi shvilia!


 • Igi 11 weliwadia

 • Rac ar minaxavs imisi tvalni,

 • Mas rom,vigoneb gulze,medeba,

 • Cecxlia ali.


 • Rezom gaigo dedis wuxili,

 • Tertmeti weli misgan wasuli.

 • Agar axsovs rrezos mis shmdeg,

 • Miwas daemxo is gul wasuli.


 • Eh ra gaigo medzavma dedam

 • Vis sheuerta wuxili tvisi,

 • Eh,ra icoda,rom gul wasuli

 • Tavis win edo tavisi shvili.


 • Wavida qali,tavls miepara

 • Rezos tvalebi guls ar shordeba

 • Yovel sagamos da yovel dilas

 • Gamoqvabuli mas axsendeba.

 • Mas shemdeg ganvlo mravalma tvema:

 • Mtvare axali iyo chasuli,

 • Roca lamazma imshobiara

 • Tavis otaxshi rezos asuli. • Teqvsmetma welmaganvlo mis shemdeg,

 • Vards daemsgavsa rezosasuuli.

 • Mszed lamazsa da maszed turpasa

 • Versad naxavda suli da guli. • Rezom gaigo,rom 16 wlis

 • Iyo misiasuli shvili

 • Rom ukvdeboda mshobeli deda.

 • Asuls dahkida bolos yelzeda dedam.


 • Tan utxra:’’aha medalioni,

 • Sheni ubeduri mshobeli gidzgvnis,

 • Gaxsen da naxav medalionshi

 • Surati,aris shvilo,sheni dzmis. • Suli amoxda abralo qalsa

 • Shvili ki cremls gvris mis cxedarzeda.

 • Esga moaswro: am medallions

 • Me sikvdilamde vatareb deda.’’


 • Gamea sdzinavs yvela suliers

 • Mtvare sxivsa hpens mtasa da barsa

 • Da am dros rezos mdzarcveli jgupi

 • Miuaxlovda eklesiasa. • Miznada hqondat,rom moeparat

 • Shenawirali oqro da v ercxli,

 • Shevidnen shig da ataman rezos

 • Gulze moedo dzlieri cecxli.


 • Xedavs qmnilebas kalmit daxatuls

 • Muxlis modrekit gmerts evedreba.

 • Silamazit da mizidulobit

 • Qalgmerti dalic ar sheedreba


 • Miuaxlovda lamaz qmnilebas,

 • Utxra:’’ras stxov gmerts,ras chaschichineb?’’

 • Tu shemomwirav mag lamaz tvalebs

 • Me mtxove igi,me shegisruleb!


 • Qalma aswia shavi tvalebi,

 • Vajkacsa xedavs sadarsas mzisasa

 • Misma tvalebma moxibla utxra:

 • Iyav patroni silamazisa.


 • Kvira sagamos cisa lajvardi iwureboda,

 • Mze chadioda

 • Swored am dros rezos qorwilshi

 • Oqros yanwebi gadioda.


 • Gatenebisas,roca shantebshi

 • Bolo santlebi iperpleboda

 • Nazi qmnileba taxtze,gaxdili

 • Rezos sawolze iteleboda.

 • Elodeboda,magram ratomgac

 • Guli eloda,udzgerda guli,

 • Elodeboda da am lodinshi

 • Chasdzinebodaa tkbilad loginshi.


 • Rezom gaago otaxis kari,

 • Tvalwin ar shexvda saqme ioli.

 • Mis mxedvelobas meuglis gulze

 • Shexvda nacnobi medalioni.


 • Tvalt daubnelda sabralo rezos

 • Kvlav wyluli chndeba wyrulebzeda.

 • Mitxar axlave,romelma meglma

 • Medalioni gulzed dagkida?


 • Qali ver mixvda rashia saqme

 • Gapitrebulsa rezos rad xedavs.

 • Xmis kankalit waibutbuta:

 • Ratom milandzgav mshobelsa dedas?


 • Tu echvianob shig smul suratze,

 • Sisuleelea,dzma aris chemi

 • Misma dardma da unagobam

 • Sikvdils chaagdo man dedachemi!.


 • Dachrili vepxvivit daigrriala:

 • ‘’iqit codvilo,shors chemo dao,

 • Shors chemo colo

 • Da chemgan sheqmnilo shvilo:’’


 • Raebsa bodav,dzvirpaso rezo

 • Shen chkuaze xar,tu sheishale.

 • Mishvelet xalx, qmari gagijda,

 • Mishvelet metqi,eqimi male.


 • Ara eqimi me ar mchirdeba

 • Chemsa chkvaze var ,vici ras vambob.

 • Me ertxel shevcdi chems cxovrebashi

 • Da im bnel droze axlac vnanob.


 • Shevcdi melias,gamoqvabulshi,

 • Roca uazrod viweq loginshi,

 • Da dedachemi deedashenivit

 • Me gamepara mashin cocxali.


 • Imasa egona mkvdari viyavi,

 • ipiqra,vnebit gamiskda guli

 • Netav mashin movmkvdariyavi

 • Ar vyopiliyav me gul wasuli!


 • Esa tqva rezom,qaltan moichra,

 • Shemoikriba dzali da gone,

 • Kidev sheyvira da lamazmansa

 • Man gauyara gulshi xanjali.


 • Ichqeepa sisxlma dam is nakadma

 • Witlad shegeba otaxi,ezo.

 • Gogonam mxolod esga moaswro:

 • Ra dagishave,rada mklav rezo?!

 • Sisxlit gasvrili xanjali rezom

 • Magla aswia da sheachera,

 • Shemdeg dzal gonit daiqnia da

 • Gulisa cema mit sheachera.


 • Cacxvebisa da chadrebis chrdilshi

 • Daasaplaves orive ertad.

 • Mati saplavis dachrdilul qvaze

 • Dgesac amchnia warwera dgesac.


 • Modit da anxet ori codvili

 • Tqventvis Supra gavq partod gashlili

 • Aq amarxia ori codvili:

 • Da-dzma coli –da qmari, mama da shvili. 
Σχόλια
gurami 27.09.2009

ანნი ამ მედალიონმა ბავშვობა მომაგონა,ერთ დროს ჩემს დას ჰქონდა ეს ნაამბობი რვეულში დაწერილი,მაშინ ეს ძალიან მოდაში იყო, გოგონები იწერდნენ ერთმანეთისაგან.დიდი მადლობა ბავშვობის გახსენებისათვის

MAGMA1973 27.09.2009

ae aeeeeee :D induri mdare fimis kai siujetia :D leqsis maneram xo gadaacharba yovelgvar molodins :D

111ani777 26.09.2009

*LOL*

basmacha 25.09.2009

მიმიქარავს ოიდიპოს მეფე რა....

111ani777 25.03.2010

miyvars esleqsi :D

Blog
Τα blogs ενημερώνονται κάθε 5 λεπτά